Diaconie Diaconie

Diaconie is afgeleid van het woord diakonia, dat ­‘dienst’ betekent. Diaconaat wil zeggen: In navolging van Christus dienstbaar zijn; oog en oor hebben voor mensen in knelsituaties en voor de maatschappelijke factoren die deze situaties kunnen veroorzaken.
Diaconie is ook helpen waar geen helper is. Zonder onderscheid kan aan iedereen hulp geboden worden die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten de Bronkerkgemeente, aan christenen maar ook aan andersdenkenden.
In situaties waarbij de begrippen “onrecht” en “gerechtigheid” een rol spelen, in Ugchelen en in de wereld, gaat het veelal om Diaconie.
De taken van de diakenen binnen de kerkdienst zijn het verzorgen van de collectes en het voorbereiden en mede-uitvoeren van het avondmaal.
De taken buiten de kerkdiensten bestaan uit een aantal onderdelen:
Gemeentediaconaat;
Samenlevingsdiaconaat;
Werelddiaconaat / Kerk in Actie;
Jeugddiaconaat.

 
Samenstelling College van Diakenen (CvD) Samenstelling College van Diakenen (CvD)

-  Wim van Drunen, tel. 055 - 534.23.05  (voorzitter)
       e-mail:
-  Anne van de Vis, tel. 055 - 534.88.30 (secretaris).
       e-mail:
-  Marijke van Dijk-Visser, tel. 055 - 534.96.69 (penningmeester)
       e-mail:
-  Herma Willemsen-van Dronkelaar, tel. 055 - 355.02.04
-  Margret Tinholt-van Dijk , tel 055 - tel. 534.03.20 (jeugddiaken)
       e-mail:  

 
Bankrekening van het College van Diakenen Bankrekening van het College van Diakenen

Bankrekening: NL72RABO0103115773  t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Ugchelen.
Penningmeester College van Diakenen: -Marijke van Dijk-Visser,
tel. 055 - 534.96.69  e-mail: