Jeugdraad algemeen Jeugdraad algemeen

De Jeugdraad bestaat uit  twee jeugdouderlingen, twee jeugddiakenen, een predikant en uit gemeenteleden die op vrijwillige basis de leiding hebben over diverse activiteiten met betrekking tot het jeugdwerk binnen de Bronkerk.

De Jeugdraad coördineert het kerkelijk jeugdwerk , voert het bestaande beleid met betrekking daarop uit en bereidt nieuw beleid voor. De Jeugdraad vergadert zes keer per jaar. De jeugdouderlingen en jeugddiakenen zijn namens de Jeugdraad aanwezig in de maandelijkse te houden vergaderingen  van de Kerkenraad, het College van Diakenen en de Pastorale Raad, om zo tot een goede afstemming van het gemeentewerk binnen de Bronkerk te komen.

Het jeugdwerkprogramma is gemeentebreed van opzet. Het beleid is erop gericht als kerk betrokken te zijn bij jongeren in alle leeftijdscategorieën en ze kennis te laten maken met vragen rondom  geloof en gemeente-zijn. Ook is de begeleiding van jongeren in pastoraal en diaconaal opzicht van groot belang.

 
Samenstelling Jeugdraad Samenstelling Jeugdraad

1 jeugdouderling:
-   José Deuze-Dauphin, tel. 06 - 25.16.93.37  (voorzitter).
    
-   Kristel Zeeman tel. 06 - 29.34.79.96  (secretaris, geen ouderling)
   
1 jeugddiaken:
-   Margret Tinholt-van Dijk, tel. 055 - 534.03.20
   
1 predikant:
-   Ds. Bart Ramaker, tel. 055 - 751.95.21
   
Uit de jeugdgroepen:
-   voorzitters/contactpersonen