Profiel Profiel

De Bronkerk is een open en veelkleurige geloofsgemeenschap met volop ruimte voor dialoog en communicatie. In onze zoektocht naar wat ‘geloven vandaag’ betekent, delen we de overtuiging dat we het niet eens met elkaar hoeven te zijn om kerk van Jezus Christus te zijn. Er is een veelheid aan geloofsuitingen, zoals ook de Bijbel een verzameling is van zeer uiteenlopende geloofsgetuigenissen. Pluriformiteit is daarbij een kans, geen bedreiging en veelal een bron van verrijking. Er is ruimte voor zowel een eigen individuele invulling van geloven als een gezamenlijke benadering.
Alleen zo kunnen we de rijkdom ervaren waarmee God zich aan mensen laat kennen.
De zondagse eredienst is het kloppend hart. Daar ontmoeten wij elkaar en zoeken wij God. Daar leggen wij God onze vreugde en ons verdriet voor.
Wij putten kracht uit de Bijbelse verhalen. Door herkenning, bemoediging en bezinning vinden we inspiratie en voeding van ons persoonlijk geloof.
De dienstbaarheid van Jezus inspireert ons dienstbaar te zijn voor anderen, dichtbij en ver weg, in en buiten de kerk. Dat gebeurt door persoonlijke contacten, maar ook groepsgewijs, afgestemd op de levensfase en de pijnpunten waarmee mensen zitten.
Daarbij respecteren we de menselijke mondigheid en verantwoordelijkheid.
We moedigen mensen aan om te blijven leren en zo hun geloof te verrijken.
Ons aanbod houdt rekening met de levensfasen waarin men verkeert, maar ook met het feit dat de ene mens de andere niet is. Vanuit het geloof richten wij ons op de vragen van deze tijd. Daarbij willen we in de wereld laten zien wie God voor ons is en wat het geloof met ons doet.
We zullen meedenken en meewerken met ieder die de leefbaarheid van ons dorp en de samenleving in het algemeen wil bevorderen.
We streven ernaar om een gastvrije geloofsgemeenschap te zijn en open te
staan voor samenwerking met andere kerken en religies en maatschappelijke organisaties.
De Bronkerk wil een gemeenschap zijn, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen door een netwerk van wederzijdse betrokkenheid en actieve participatie en maakt er ook werk van om aan een dergelijk netwerk gestalte te geven.
Tal van activiteiten zijn hierop gericht. Vrijwilligerswerk levert daaraan een zeer belangrijke bijdrage.

 
Missie & Visie Missie & Visie

Missie

De Bronkerk is een geloofsgemeenschap, die staat als een boom. Met wortels, die ons voeden met het geloof in de Drie-enige God, met een stam als hechte geloofsgemeenschap en met takken, gericht op de inspirerende ontmoeting met mensen dichtbij en ver weg.

Gezegend is de mens die op de Heer vertrouwt;
zo iemand zal zijn als een boom aan het water geplant,
waarvan de wortels reiken tot aan de beek
en die het niet merkt als er hitte komt,
maar waarvan het loof groen blijft,
die in een jaar van droogte geen zorg heeft
en niet nalaat vrucht te dragen.
(vrij naar Jeremia 17: 7 en 8)
Identiteit
De Bronkerkgemeente wil zijn:
Een krachtige geloofsgemeenschap, die het evangelie van Jezus Christus in woord en daad uitstraalt. Deze levensveranderende boodschap is bestemd voor onszelf en voor anderen. Wij dragen deze boodschap uit op een aansprekende, vernieuwende en eigentijdse manier voor alle generaties;
Een inspirerende geloofsgemeenschap, als een plek van bezinning en gebed, waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt;
Een liefdevolle gemeenschap die, vanuit het evangelie van liefde en barmhartigheid, er wil zijn voor hen die hulp nodig hebben, zowel binnen de gemeenschap als daarbuiten.
Visie (waar willen we naartoe)
Samen op weg naar vernieuwing, geïnspireerd vanuit de Bron
Beleidsplan Bronkerk 2017-2021
Ons beleidsplan geeft richting in hoe we onze visie willen bereiken. De volledige tekst van het beleidsplan kunt u vinden via de volgende “web link”:
Beleidsplan 2017-2021 (pdf)

 
Logo Logo

De identiteit van de Bronkerk is verbeeld in het logo. In het centrum van het logo staat de boom die vrucht draagt en altijd ‘groen’ is. Op de voorgrond drie mensen, een gemeenschap van vrouwen en mannen, groot en klein, die elkaar en anderen meetrekken in een (geloofs)beweging. We trekken van binnen naar buiten, want we zijn een gemeenschap die mensen in beweging wil zetten, een gemeenschap die er wil zijn voor het dorp en voor de wereld. De blauwe cirkel verbeeldt het water waarin het geloof als een steen in de vijver zijn banen trekt tot aan de buitenrand van de wereld. Alleen zo zijn we in staat als kerk iets te betekenen voor onszelf en de wereld om ons heen.