Doopdienst Doopdienst


Als ouders hun kind willen laten dopen, kunnen zij dat doorgeven aan de predikant of aan de wijkouderling (ev. via de contactmedewerker). In overleg wordt dan een doopdatum vastgesteld. Daarna volgt een uitnodiging voor een doopgesprek met de predikant (en ev. andere doopouders).
Eigen inbreng in de doopdienst door de ouders is mogelijk in de vorm van een gebed, bijbellezing of gedicht.

 
Oecumenische diensten Oecumenische diensten

De Oecumenische Werkgroep Ugchelen heeft tot taak de oecumene in Ugchelen te bevorderen en organiseert jaarlijks twee oecumenische diensten.
De vieringen vinden plaats op de derde zondag in januari, in de week van gebed voor de eenheid van de christenen en op Pinksterzondag. De diensten worden in de Bronkerk gehouden.
Deze diensten worden voorbereid door de werkgroep.
Verder is de Bronkerk vertegenwoordigd in het Apeldoorns Beraad van Kerken, dat functioneert als een platform voor de oecumene in Apeldoorn.

 
Gebedsdiensten Gebedsdiensten

Elke 2e zondag van de maand is er om 19.30 uur een gebedskring in de kerkzaal van de Bronkerk. Het uitgangspunt van de gebedskring zijn de woorden uit  Mattheüs 18:20 waar Jezus zegt: “Want waar er twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden”.
Aan de hand van een liturgie worden er liederen gezongen om God te loven en te aanbidden. Zingend wordt er gebeden om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Daarna volgt er een Bijbellezing en een stille meditatie.
Gebedsintenties worden samen gedeeld, uitgesproken en afgesloten met een acclamatie: “Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk"!
De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van een zegenbede.
Het is ook mogelijk om gebedspunten door te geven aan één van de contactpersonen. Dan zullen we ook hiervoor bidden.

Contactadressen:
- Ria Hart-Hansman, tel. 055-5423712
- Marius van Dokkum, tel. 055-5333164
of via e-mail: 

 
Avondmaal Avondmaal

Op geregelde tijden wordt de Maaltijd van de Heer (het avondmaal) gevierd. Ook de kinderen zijn hierbij van harte welkom.

 
Gedachtenisdienst Gedachtenisdienst


Aan het eind van het kerkelijk jaar gedenken we degenen die ons zijn ontvallen. De kruisjes met de namen van de overledenen zijn van het gedachtenisraam afgehaald en op een sokkeltje gezet met een kaarsje erin. Familieleden kunnen in die dienst de kaars aansteken bij het noemen van de naam.